Dr hab. n. med. Aleksandra Rymarz

Internista, Nefrolog, Transplantolog

UMÓW WIZYTĘ TEL. 603 891 728 UMÓW WIZYTĘ ONLINE

Jestem doświadczonym praktykiem w dziedzinie interny, nefrologii i transplantologii klinicznej osób dorosłych. Od 2001 roku zajmuję się tymi obszarami medycyny pracując w klinikach nefrologicznych w największych szpitalach w Warszawie. Aktualnie pracuję na stanowisku Adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego. Oprócz działalności klinicznej prowadzę również działalność naukową, która zaowocowała licznymi projektami badawczymi oraz uzyskaniem w 2022 roku tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych. Jestem autorem wielu publikacji naukowych i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Je suis un praticien expérimenté dans le domaine de la médecine interne, de la néphrologie et de la transplantologie clinique des adultes. Depuis 2001, je m'occupe de ces domaines de la médecine en travaillant dans les cliniques néphrologiques des plus grands hôpitaux de Varsovie. Je travaille actuellement comme auxiliaire au Département de médecine interne de néphrologie et de dialyse de l'Institut médical militaire. En plus des activités cliniques, je mène également des activités scientifiques qui ont abouti à de nombreux projets de recherche et obtenu le titre de docteur ès sciences médicales en 2014. Je suis l'auteur de nombreuses publications scientifiques et discours lors de conférences scientifiques nationales et internationales.

I am an experienced practitioner in the field of internal medicine, nephrology and clinical transplantology of adults. Since 2001 I have been working in these areas of medicine in the nephrological clinics in some of the largest hospitals in Warsaw. At present I am a lecturer in the Department of Internal Medicine, Nephrology and Dialysis at the Military Institute of Medicine on Szaserów Street, Warsaw. I have also completed a clinical internship at the Necker Hospital in Paris. I obtained the title of specialist in the field of internal medicine in 2007, in 2010 in nephrology and in 2014 in clinical transplantology. In addition to clinical activities, I also conduct many scientific projects. As a result in 2014 I completed my PhD programme and obtained the title Doctor of Medical Sciences. I am the author of many medical and scientific publications and have given presentations at major national and international medical conferences.

ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych ze schorzeniami nefrologicznymi i internistycznymi, a wśród nich takimi jak:

To trwające ponad 3 miesiące nieprawidłowości budowy lub czynności nerek. Nieprawidłowości budowy nerek można wykryć w badaniu usg układu moczowego lub usg jamy brzusznej. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej. Nieprawidłową czynność nerek można rozpoznać wykonując oznaczenie stężenia kreatyniny, mocznika w surowicy krwi oraz badanie ogólne moczu. Przewlekła choroba nerek ma pięć stadiów zaawansowania:

 • Stadium 1 GFR ≥ 90 ml/min/1,73 m2
 • Stadium 2 GFR 60-89 ml/min/1,73 m2
 • Stadium 3 GFR 30-59 ml/min/1,73 m2 3A 45-59 ml/min/1,73 m2 3B 30-44 ml/min/1,73 m2
 • Stadium 4 GFR 15-29 ml/min/1,73 m2
 • Stadium 5 GFR <15 ml/min/1,73 m2

To choroby zajmujące wyjściowo kłębuszki nerkowe. Dzielimy je na pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek. Do pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek zaliczamy: nefropatię IgA, nefropatię błoniastą, submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek, FSGS- ogniskowe i segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych, błoniasto-rozplemwe kłębuszkowe zapalenie nerek i inne. Można je wykryć wykonując badanie ogólne moczu oraz wskaźnik albumina/kreatynina w moczu. Wskazane jest również oznaczenie stężenia kreatyniny, mocznika w surowicy krwi. Leczenie tych schorzeń wiąże się ze stosowaniem leków immunosupresyjnych jak na przykład: glikokortykosteroidy, cyklosporyna, takrolimus, mykofenolan mofetilu, cyklofosfamid. Odrębną grupę stanowią wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek rozwijające się wtórnie do innego schorzenia np. cukrzycy, tocznia rumieniowatego układowego, zapaleń naczyń, wirusowych zapaleń wątroby, i innych.

Należy do przewlekłych powikłań cukrzycy. Uszkodzenie nerek w przebiegu cukrzycy typu I i II jest wynikiem utrzymującego się podwyższonego stężenia glukozy w surowicy krwi, czyli jest następstwem jej złego wyrównania. Jeśli glikemia wynosi powyżej 180 mg/dl glukoza przechodzi do moczu i wtedy jest wykrywana w badaniu ogólnym moczu. Początkowym objawem cukrzycowej choroby nerek jest utrzymujące się wydalanie albuminy z moczem. Jeśli jej ilość wynosi 30-300 mg/dobę mówimy o mikroalbuminurii, jeśli przekracza ono 300 mg/dobę jest to klinicznie jawny białkomocz. Wskazane jest wykonywanie co roku oznaczenia wskaźnika albumina/kreatynina w moczu u chorych z cukrzycą typu I od 5 roku trwania choroby a u chorych z cukrzycą typu II w momencie rozpoznania. Podstawę leczenia stanowi stosowanie leków z grupy ACE – inhibitorów lub AT1 blokerów.

To choroby, u podłoża których leży wytwarzanie przeciwciał przeciwko tkankom własnego organizmu. Do tej grupy chorób zaliczamy układowe zapalenia naczyń związane z obecnością przeciwciał ANCA, czyli ziarniniakowatość z zapleniem naczyń (GPA), mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA ), eozynofilowa ziarniniakowatość z zapleniem naczyń (EGPA, zespół Churg-Strauss) oraz plamica Schönleina –Henocha, choroba antyGBM (zespół Goodpasture) , krioglobulinemia, jak również tocznia rumieniowatego układowego. W tych jednostkach chorobowych konieczne jest leczenie immunosupresyjne (glikokortykosteroidy, cyklofosfamid, rituksimab, azathiopryna, mykofenolan mofetilu, metotreksat). W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie zabiegów terapeutycznej wymiany osocza lub plazmaferezy z podwójną filtracją.

 • Zakażenia układu moczowego to częste schorzenia, które częściej dotykają kobiet. U młodych kobiet związane są z aktywnością seksualną, a starszych ze zmianami w układzie moczowym związanymi z okresem menopauzy. Zakażenia mogą dotyczyć dolnego odcinka dróg moczowych (pęcherz moczowy, cewka moczowa) i wtedy objawiają się bólem i pieczeniem przy oddawaniu moczu, częstym oddawaniem moczu, niekiedy krwiomoczem. Zakażenia górnego odcinka dróg moczowych dotyczą wszystkich pięter układu moczowego i objawiają się gorączką, bólem w okolicy lędźwiowej, a także bólem i pieczeniem przy oddawaniu moczu, częstym oddawaniem moczu. Leczenie opiera się na stosowaniu antybiotykoterapii, wskazane są również działania profilaktyczne.
 • Kamica układu moczowego to obecność nierozpuszczalnych złogów w nerkach, moczowodzie lub pęcherzu moczowym. Choroba może objawiać się dolegliwościami bólowymi w okolicy lędźwiowej promieniującymi do pachwin. Obecność złogów potwierdza się w badaniu usg. Złogi mogą być rozkruszone a następnie wydalone podczas zabiegu ESWL . Niekiedy konieczne jest leczenie zabiegowe. W okresie bez dolegliwości wskazane jest oznaczenie dobowego wydalania z moczem substancji litogennych by móc zastosować odpowiednią profilaktykę zapobiegającą powstawaniu nowych złogów.

To schorzenia wrodzone lub nabyte. Najczęstszą postacią wrodzoną jest autosomalnie dominujące zwyrodnienie wielotorbielowate nerek. Dotyczy ono najczęściej kilku członków rodziny. Torbiele oprócz nerek mogą być zlokalizowane również w wątrobie, trzustce. Choroba prowadzi do stopniowej utraty czynnego miąższu nerek i przez to do ich niewydolności. Torbiele nabyte nerek pojawiają się z wiekiem. Podstawą ich rozpoznania jest badanie usg jamy brzusznej. Jeżeli ściana torbieli jest pogrubiała, z obecnością zwapnień wskazane jest wykonanie tomografii komputerowej celem wykluczenia zmiany nowotworowej w ścianie torbieli.

Ostre uszkodzenie nerek, ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek.

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zapalenie gardła
 • Zapalenie oskrzeli
 • Zapalenie płuc

Nefrolog Warszawa

NefroMedical Aleksandra Rymarz. Specjalistyczna Praktyka Lekarska.
Nefrologia – Interna
tel.: 603 891 728
e-mail: nefromedicalworonicza@gmail.com

Możliwość konsultacji w języku angielskim i francuskim

Copyrights © 2019 NefroMedical.  Made by ArtMore